תקנון הרכישה באתר

התקנון הינו בין יואב ברצ'יק שהינו הבעלים של האתר ושל תוכנת היפריון, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

כללי
1. האתר נמצא בבעלות יואב ברצ'יק, להלן בעל האתר, ומנוהל על ידו.
2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
3. התוכנות הנמכרות הן תוכנות מקצועיות לאנשי מקצוע או לתלמידים הנדרשים לכלי מקצועי, ואינן באות לשמש את הקהל הרחב.
4. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור העסקה על ידי פייפאל, או חברת האשראי במידה והרכישה נעשתה ישירות בעזרת כרטיס אשראי.
5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
6. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
7. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
8. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים מדויקים של המזמין.
9. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מוצרים ואספקתם 
1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.
2. בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.
3. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.
4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה על ידי פייפאל ו/או חברת האשראי במקרה של הזמנה המטופלת ידנית.

5. בעל האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהוקלדה בדף ההזמנה.

5.1. תוכנת רקיע מסופקת על גבי תקליטור ובצירוף תקע הגנה מדגם USB. (הערה: רקיע יצאה מהמחזור)

5.2. תוכנת היפריון מסופקת כקובץ דיגיטלי הניתן להורדה מקישור אשר ישלח לרוכש, וקוד אקטיבציה מספרי להפעלת התוכנה.

6. במקרה של רכישת מוצר אשר מתקבל בצורה אלקטרונית דרך רשת האינטרנט, ידאג בעל האתר לאפשר קישורית לשרת, דרכה ניתן יהיה לבצע הורדה (דאונלוד) של המוצר.

6.1. ברכישת מוצר דיגיטלי, לאחר ההורדה וההתקנה שלו יחשב כמוצר אשר סופק במלואו. הקישורית תהיה פעילה אך ורק עד להורדת המוצר על ידי הרוכש, ולא יאוחר משבועיים מיום הרכישה. לאחר ההתקנה על הרוכש לשמור על העותק שהוריד למקרה של צורך בהתקנה נוספת בעתיד, ולא יינתנו עותקים נוספים להורדה.

6.2. במידה ולא הוריד הרוכש את התוכנה עד לאחר הזמן בו הקישור בוטל יוכל לפנות לתמיכה ולקבל קישור חדש, כל זאת עד תום שנה מהרכישה, וכל עוד לא הוריד והתקין את התוכנה.
7. בעל האתר לא יהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
7.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
 
7.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות
 הדר ושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
7.3 כל סיבה שאינן בשליטת בעל האתר.
8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
9. בעל האתר איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

אופן ההשתתפות 
1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. הרכישה אפשרית באמצעות המערכת של פייפאל. במקרה של בעיה באופן הזמנה זה אפשר לנסות גם דרך העברה בנקאית או משלוח שיק – אם כי בעל האתר אינו מחוייב לאמצעים נוספים אלה והם מותנים בכל בקשה באופן ספציפי.
4. בהזמנה דרך פייפאל, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי החיוב בפייפאל וההזמנה תטופל בהתאם לאישור הרכישהאשר יתקבל ע"י פייפאל.
5. בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, הפקדתו בחשבון בעל האתר ואישור הבנק על פירעונו.
6. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
8. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י פייפאל או חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.
 
ביטול עסקה
 
1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.
 
2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
5.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
5.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
5.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
5.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
6. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
7. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. חשוב לציין, כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
8. החזר המוצר מותנה בתנאים הבאים:
8.1. המוצר הנרכש הינו תוכנה בגרסה מלאה הכוללת תקע הגנה וכל חבילת התוכנה מוחזרת בשלמותה ובאופן תקין, כולל התקליטור, האריזה, החוברת ותקע ההגנה.
8.2. המוצר הנרכש הינו תוכנה הכוללת מפתח הגנה מספרי  (קוד אקטיבציה) אשר לא נעשה בו עדיין שימוש (אקטיבציה) ואשר ימחק מהמחשב עליו הותקן.
9. בכל מקרה לא תבוטל עסקה בה הרוכש רכש שדרוג מוצר, וזאת בהתאם לחוק המחשבים 
 לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק, התשנ''ה-1995. 
10. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
11. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, או הותקן, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ביטול מכירות מצד בעל האתר:
1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה או פעולת הרכישה דרך פייפאל.

אבטחה ופרטיות
1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית
 SSL.
2. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.


שירות לקוחות
1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל:
info@astrologic.co.il